Meta Logo
Group 43932

KHẢO SÁT

SỨC KHOẺ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Group 43931 e1711217125725

  1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

  Số điện thoại
  Năm sinh
  Giới tính
  Tình trạng hôn nhân

  hidden
  hidden

  2. NGƯỜI PHỤ THUỘC

  Vợ/Chồng
  Số lượng
  Nhu cầu Người phụ thuộc/ Mong muốn dành cho Người phụ thuộc

  Vợ/Chồng

  Cha Mẹ (Nội & Ngoại)

  Con Cái

  Khác


  3. NGHỀ NGHIỆP
  Thâm niên
  công việc hiện tại


  4. KHẨU VỊ RỦI RO


  Khẩu vị đầu tư/Kỳ vọng lợi nhuận và mức độ chấp nhận rủi ro:
  Vợ/Chồng
  Vợ/Chồng
  Vợ/Chồng
  FIDT-risk
  Vợ/Chồng
  Vợ/Chồng

  Kinh nghiệm đầu tư

  Vợ/Chồng
  Vợ/Chồng


  5. THU NHẬP


  hidden
  TỔNG THU NHẬP (SGD):

  Ước tính theo năm
  TỔNG CHI TIÊU (SGD):

  Sinh hoạt thiết yếu
  THẶNG DƯ = Thu nhập - Chi tiêu

  Số tiền thặng dư đang dùng để làm gì?
  Lương
  hidden

  hidden
  hidden
  Giải trí hưởng thụ
  hidden
  Thưởng
  hidden

  Thu nhập từ Kinh doanh
  hidden
  hidden

  Thu nhập từ Đầu tư
  hidden
  hidden

  Thu nhập từ cho thuê
  hidden  6. TÀI SẢN TẠI VIỆT NAM (nếu có)

  7. NỢ VAY  TỔNG TÀI SẢN: (SGD)
  TỔNG NỢ: (SGD)


  Gồm:
  Gồm:

  Tiền mặt/ Tiền gửi không kỳ hạn
  Vay tín chấp

  Tiền gửi kỳ hạn
  Vay thế chấp

  Cổ phiếu
  Vay khác

  Trái phiếu
  hidden
  hidden

  BĐS - Nơi ở chính
  hidden
  hidden

  BĐS - Đầu tư
  hidden
  hidden

  Khác
  hidden
  hidden  8. TRONG 06 THÁNG TỚI


  9. TRONG 01 NĂM TỚI


  10. TRONG 01 ĐẾN 03 NĂM TỚI


  Group 43932

  KHẢO SÁT

  SỨC KHOẺ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

  Group 43931 e1711217125725

   1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

   Năm sinh

   Giới tính
   Tình trạng hôn nhân
   Tuổi hưu dự kiến


   2. NGƯỜI PHỤ THUỘC

   Vợ/Chồng

   Ví dụ: Vợ không tạo ra thu nhập, cần chu cấp.


   Cha Mẹ (Nội & Ngoại)

   Ví dụ: Chi trả chi phí khám chữa bệnh, Hỗ trợ bắt buộc mỗi tháng.


   Con Cái

   Ví dụ: Học trường Quốc tế, Du học tại thời điểm 18 tuổi.


   Khác

   Ví dụ: Đóng học phí cho em gái đang học ĐH năm 1.   3. NGHỀ NGHIỆP


   Thâm niên công việc hiện tại   4. KHẨU VỊ RỦI RO

   Khẩu vị đầu tư/Kỳ vọng lợi nhuận và mức độ chấp nhận rủi ro:

   FIDT-risk
   Vợ/Chồng
   Vợ/Chồng

   Kinh nghiệm đầu tư
   Vợ/Chồng
   Vợ/Chồng

   5. THU NHẬP

   Lương


   Thưởng


   Thu nhập từ Kinh doanh


   Thu nhập từ Đầu tư


   Thu nhập từ cho thuê


   TỔNG THU NHẬP: (SGD)   Sinh hoạt thiết yếu


   Giải trí hưởng thụ


   TỔNG CHI TIÊU   THẶNG DƯ = Thu nhập - Chi tiêu


   Số tiền thặng dư đang dùng để làm gì?

   6. TÀI SẢN TẠI VIỆT NAM (nếu có)

   Tiền mặt/ Tiền gửi không kỳ hạn


   Tiền gửi kỳ hạn


   Cổ phiếu


   Trái phiếu


   BĐS - Nơi ở chính


   BĐS - Đầu tư


   Khác


   TỔNG TÀI SẢN: (SGD)


   7. NỢ VAY

   Vay tín chấp


   Vay thế chấp


   Vay khác


   TỔNG NỢ: (SGD)   8. MONG MUỐN TRONG 06 THÁNG TỚI   9. MONG MUỐN TRONG 01 NĂM TỚI   10. MONG MUỐN TRONG 01 ĐẾN 03 NĂM TỚI


   NHÂN KHẨU HỌC

   DÒNG TIỀN

   TÀI SẢN

   MONG MUỐN