DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH THUÊ NGOÀI

2023, Việt Nam có hơn 800k doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm 97% trong đó là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)

50%

SMEs không tiếp cận nguồn vốn vay của các Ngân hàng

400.000

SME ngừng hoạt động trong 2021 - 2023

35%

Ngừng hoạt động do khó khăn về tài chính (thiếu vốn, kẹt vốn)

FIDT - Tài Chính Doanh Nghiệp dịch vụ tư vấn 'may đo' theo từng đặc thù của doanh nghiệp SMEs, giúp các doanh nghiệp tháo gỡ các vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp

Các vấn đề thường gặp của Doanh nghiệp SME

Không tách bạch được Tài Chính Cá Nhân với doanh nghiệp để tạo ổn định dòng tiền và dài hạn cho đầu tư cá nhân

Không biết xây dựng phòng kế toán
-tài chính từ đâu

Thiếu công cụ phù hợp để quản trị và giám sát thực thi

THIẾU vốn để hoạt động và mở rộng kinh doanh

Thâm hụt dòng tiền duy trì kinh doanh

Khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch tài chính