TÀI CHÍNH doanh nghiệp

Corporate Finance Consulting

TÀI CHÍNH doanh nghiệp

Corporate Finance Consulting

TÀI CHÍNH dOANH NGHIỆP

CÁC DỊCH VỤ khuyến nghị từ fidt

TÀI CHÍNH dOANH NGHIỆP

CÁC DỊCH VỤ khuyến nghị từ fidt

quản trị vốn cho hoạt động kinh doanh
Gói dịch vụ nhằm mục đích tối ưu hóa 

nguồn vốn lưu động cho doanh nghiệp


Chi phí dịch vụ
Báo giá trên chi tiết công việc cần tư vấn

 • - Rà soát cấu trúc vốn lưu động (Tồn kho, Khoản phải thu,          Khoản phải trả)  
 • - Đề xuất các phương án tối ưu nguồn vốn lưu động hiện có  
 • - Hỗ trợ các đề xuất đầu tư tối ưu vốn chủ, gia tăng lợi nhuận vượt trội cho chủ doanh nghiệp (trên 5% /năm)  
 • - Cung cấp giải pháp để tiếp cận khoản vay vốn lưu động từ       Ngân hàng     
mở rộng kinh doanh
Gói dịch vụ nhằm thẩm định giá trị doanh nghiệp 

để gọi vốn / Gói vay đầu tư tài sản cố định


Chi phí dịch vụ
Báo giá trên chi tiết cộng việc cần tư vấn

 • - Rà soát các chỉ số hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
 • - Thẩm định kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh
 • - Xây dựng mô hình định giá doanh nghiệp trước và sau kế hoạch mở rộng kinh doanh
 • - Xây dựng các báo cáo khả thi để gọi vốn hoặc mở gói vay trung hạn từ Ngân hàng cho việc đầu tư mở rộng kinh doanh
quản trị vốn cho 

hoạt động kinh doanh

Gói dịch vụ nhằm mục đích tối ưu hóa
nguồn vốn lưu động cho doanh nghiệp

Chi phí dịch vụ
Báo giá trên chi tiết công việc cần tư vấn

 • - Rà soát cấu trúc vốn lưu động (Tồn kho, Khoản phải thu, Khoản phải trả)  
 • - Đề xuất các phương án tối ưu nguồn vốn lưu động hiện có  
 • - Hỗ trợ các đề xuất đầu tư tối ưu vốn chủ, gia tăng lợi nhuận vượt trội cho chủ doanh nghiệp (trên 5% / năm)  
 • - Cung cấp giải pháp để tiếp cận khoản vay vốn lưu động từ Ngân hàng     
mở rộng kinh doanh
Gói dịch vụ nhằm thẩm định giá trị doanh nghiệp
để gọi vốn / Gói vay đầu tư tài sản cố định

Chi phí dịch vụ
Báo giá trên chi tiết cộng việc cần tư vấn

 • - Rà soát các chỉ số hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
 • - Thẩm định kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh
 • - Xây dựng mô hình định giá doanh nghiệp trước và sau kế hoạch mở rộng kinh doanh
 • - Xây dựng các báo cáo khả thi để gọi vốn hoặc mở gói vay trung hạn từ Ngân hàng cho việc đầu tư mở rộng kinh doanh

CRM form will load here
CRM form will load here
fidt - fOCUS ON PERFORMANCE

BAN TƯ VẤN VỮNG CHUYÊN MÔN, GIÀU KINH NGHIỆM

Giúp bạn ra quyết định về tài chính cho doanh nghiệp
fidt - fOCUS ON PERFORMANCE

BAN TƯ VẤN VỮNG CHUYÊN MÔN,

GIÀU KINH NGHIỆM

Giúp bạn ra quyết định về tài chính cho doanh nghiệp