HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

ĐẦU TƯ GIA TĂNG TÀI SẢN

HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

ĐẦU TƯ GIA TĂNG TÀI SẢN

financial plannning

CÁC GÓI DỊCH VỤ CHO BẠN LỰA CHỌN

financial plannning

CÁC GÓI DỊCH VỤ CHO BẠN LỰA CHỌN

THAM VẤN cơ bản
Dịch vụ phù hợp cho khách hàng đã có kế hoạch 

dự định đầu tư dưới 2 tỷ VNĐ


2.000.000 VNĐ
/ 1 giờ

 • 1. Phân tích đặc tính các lớp tài sản (tài sản/ tiêu sản và các loại     tài sản đầu tư)
 • 2. Định hướng khẩu vị rủi ro của khách hàng (đầu tư tăng trưởng, cân bằng hay phòng thủ)
 • 3. Định hướng cơ cấu vốn để xây dựng danh mục đầu tư, tỉ lệ tài sản đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro (Tài sản đầu tư gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, bất động sản...)  
 • 4. Định hướng quản trị dòng tiền đầu tư và điều phối danh mục đầu tư trong tương lai  
 • 5. Hỗ trợ tham vấn các sản phẩm đầu tư cụ thể gồm cổ phiếu,     trái phiếu, chứng chỉ quỹ, bất động sản...    
THAM VẤN trọn gói
Dịch vụ phù hợp cho khách hàng chưa có kế hoạch tài chính

dự định đầu tư từ 2 tỷ VNĐ


9.900.000 VNĐ
/ trọn gói (*)

 • 1. Kiểm tra tổng quan tài chính của khách hàng. Xác định nhu cầu đầu tư, hiệu suất mục tiêu và khẩu vị rủi ro   
 • 2. Thiết lập kế hoạch đầu tư gồm ngân sách đầu tư và cơ cấu vốn tối ưu (có nên sử dụng đòn bẩy tài chính)  
 • 3. Xác định danh mục, tỉ lệ đầu tư và tư vấn sản phẩm đầu tư cụ thể (gồm cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản...)  
 • 4. Xây dựng, dự toán dòng tiền và tài sản trong 10 năm
 • 5. Xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro và các phương án dự phòng
 • 6. Xây dựng các kế hoạch tài chính liên quan cho nhu cầu             bảo hiểm, bảo hiểm xã hội, thừa kế, di chúc, thuế TNCN   
THAM VẤN cơ bản
Dịch vụ phù hợp cho khách hàng đã có

kế hoạch dự định đầu tư dưới 2 tỷ VNĐ


2.000.000 VNĐ
/ 1 giờ

 • 1. Phân tích đặc tính các lớp tài sản (tài sản/ tiêu sản và các loại tài sản đầu tư)
 • 2. Định hướng khẩu vị rủi ro của khách hàng (đầu tư tăng trưởng, cân bằng hay phòng thủ)
 • 3. Định hướng cơ cấu vốn để xây dựng danh mục đầu tư, tỉ lệ tài sản đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro (Tài sản đầu tư gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, bất động sản...)  
 • 4. Định hướng quản trị dòng tiền đầu tư và điều phối danh mục đầu tư trong tương lai  
 • 5. Hỗ trợ tham vấn các sản phẩm đầu tư cụ thể gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, bất động sản...    
THAM VẤN trọn gói
Dịch vụ phù hợp cho khách hàng chưa có 

kế hoạch tài chính, dự định đầu tư từ 2 tỷ VNĐ


9.900.000 VNĐ
/ trọn gói (*)

 • 1. Kiểm tra tổng quan tài chính của khách hàng. Xác định nhu cầu đầu tư, hiệu suất mục tiêu và khẩu vị rủi ro   
 • 2. Thiết lập kế hoạch đầu tư gồm ngân sách đầu tư và cơ cấu vốn tối ưu (có nên sử dụng đòn bẩy tài chính)  
 • 3. Xác định danh mục, tỉ lệ đầu tư và tư vấn sản phẩm đầu tư cụ thể (gồm cổ phiếu,          trái phiếu, bất động sản...)  
 • 4. Xây dựng, dự toán dòng tiền và tài sản trong 10 năm
 • 5. Xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro và các phương án dự phòng  
 • 6. Xây dựng các kế hoạch tài chính liên quan cho nhu cầu bảo hiểm, bảo hiểm xã hội,      thừa kế, di chúc, thuế TNCN   

(*) Biểu phí tham vấn trọn gói

Giá trị tài sản thuần dưới 5 tỷ VNĐ : 9.900.000 VNĐ 

Giá trị tài sản thuần từ 5 - 10 tỷ VNĐ : 14.900.000 VNĐ

Giá trị tài sản thuần trên 10 tỷ VNĐ : 0.2% tổng giá trị tài sản     

(*) Biểu phí tham vấn trọn gói

Giá trị tài sản thuần dưới 5 tỷ VNĐ : 9.900.000 VNĐ 

Giá trị tài sản thuần từ 5 - 10 tỷ VNĐ : 14.900.000 VNĐ

Giá trị tài sản thuần trên 10 tỷ VNĐ : 0.2% tổng giá trị tài sản     

CRM form will load here
CRM form will load here
financial planning

BAN TƯ VẤN VỮNG CHUYÊN MÔN, GIÀU KINH NGHIỆM

Giúp bạn ra quyết định về tài chính cho cá nhân và gia đình
financial planning

BAN TƯ VẤN VỮNG CHUYÊN MÔN, GIÀU KINH NGHIỆM

Giúp bạn ra quyết định về tài chính cho cá nhân và gia đình

dịch vụ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Financial Planning

Trực tiếp phân tích và đưa ra kế hoạch cụ thể giúp bạn thực hiện các quyết định về tài chính cá nhân trong ngắn hạn và dài hạn

dịch vụ HOẠCH ĐỊNH 

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Financial Planning


Trực tiếp phân tích và đưa ra kế hoạch cụ thể 

giúp bạn thực hiện các quyết định về tài chính cá nhân 

trong ngắn hạn và dài hạn