HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

NHÀ Ở & BẤT ĐỘNG SẢN TƯƠNG LAI

HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

NHÀ Ở & BẤT ĐỘNG SẢN TƯƠNG LAI  

financial plannning

CÁC GÓI DỊCH VỤ CHO BẠN LỰA chọn

financial plannning

CÁC GÓI DỊCH VỤ CHO BẠN LỰA chọn

THAM VẤN LINH HOẠT
Dịch vụ giúp định hình phương án sở hữu Nhà ở tương lai 

nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu


2.000.000 VNĐ
/ 1 giờ

 • 1. Khái quát cấu trúc tài sản, dòng tiền cơ bản cho khách hàng  
 • 2. Định hướng phân bổ dòng tiền: khoản chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư ở thời điểm hiện tại  
 • 3. Hướng dẫn phương pháp cơ bản để giúp bạn tự hoạch định và     theo dõi  
 • 4. Định hướng tổng quan về loại hình Nhà ở, thời điểm mua, cấu trúc vốn tối ưu và quản trị rủi ro khi sử dụng khoản vay
 • 5. Các phương pháp thẩm định giá trị và pháp lý cơ bản cần biết trong quá trình mua Nhà ở
THAM VẤN CƠ BẢN
Hoạch định chi tiết giải pháp và tiến độ sở hữu 

Nhà ở và Bất động sản


8.900.000 VNĐ
/ trọn gói (*)

 • 1. Tổng quan bức tranh tài chính khách hàng. Xác định nhu cầu           Bất động sản và tính khả thi   
 • 2. Thiết lập lộ trình đầu tư, tích lũy phù hợp với khẩu vị rủi ro của       khách hàng  
 • 3. Xây dựng biện pháp quản trị rủi ro (Bảo hiểm) và đòn bẩy tài chính  
 • 4. Xây dựng, dự toán dòng tiền và tài sản trong 10 năm
 • 5. Xây dựng các kế hoạch tài chính liên quan cho nhu cầu bảo hiểm, bảo hiểm xã hội, thừa kế, di chúc, thuế TNCN
THAM VẤN LINH HOẠT
Dịch vụ giúp định hình phương án sở hữu Nhà ở tương lai nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu

2.000.000 VNĐ
/ 1 giờ

 • 1. Khái quát cấu trúc tài sản, dòng tiền cơ bản cho khách hàng  
 • 2. Định hướng phân bổ dòng tiền: khoản chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư ở thời điểm hiện tại  
 • 3. Hướng dẫn phương pháp cơ bản để giúp bạn tự hoạch định và theo dõi  
 • 4. Định hướng tổng quan về loại hình Nhà ở, thời điểm mua, cấu trúc vốn tối ưu và quản trị rủi ro khi sử dụng khoản vay
 • 5. Các phương pháp thẩm định giá trị và pháp lý cơ bản cần biết trong quá trình mua Nhà ở
THAM VẤN CƠ BẢN
Hoạch định chi tiết giải pháp 

và tiến độ sở hữu Nhà ở và Bất động sản


8.900.000 VNĐ
/ trọn gói (*)

 • 1. Tổng quan bức tranh tài chính khách hàng. Xác định nhu cầu Bất động sản và tính khả thi   
 • 2. Thiết lập lộ trình đầu tư, tích lũy phù hợp với khẩu vị rủi ro của khách hàng  
 • 3. Xây dựng biện pháp quản trị rủi ro (Bảo hiểm) và đòn bẩy tài chính  
 • 4. Xây dựng, dự toán dòng tiền và tài sản trong 10 năm
 • 5. Xây dựng các kế hoạch tài chính liên quan cho nhu cầu bảo hiểm, bảo hiểm xã hội, thừa kế, di chúc, thuế TNCN

(*) Biểu phí tham vấn trọn gói

Tài sản thuần dưới 3 tỷ VNĐ : 8.900.000 VNĐ

Tài sản thuần từ 3 - 8 tỷ VNĐ : 10.900.000 VNĐ

Tài sản thuần từ 8 - 12 tỷ VNĐ : 12.900.000 VNĐ

Giá trị tài sản thuần trên 12 tỷ VNĐ : 0.2% tổng giá trị tài sản 

CRM form will load here
CRM form will load here
financial planning

BAN TƯ VẤN VỮNG CHUYÊN MÔN, GIÀU KINH NGHIỆM

Giúp bạn ra quyết định về tài chính cho cá nhân và gia đình

(*) Biểu phí tham vấn trọn gói

Tài sản thuần dưới 3 tỷ VNĐ : 6.900.000 VNĐ

Tài sản thuần từ 3 - 8 tỷ VNĐ : 8.900.000 VNĐ

Tài sản thuần từ 8 - 12 tỷ VNĐ : 10.900.000 VNĐ

Giá trị tài sản thuần trên 12 tỷ VNĐ : 0.15% tổng giá trị tài sản 

financial planning

BAN TƯ VẤN VỮNG CHUYÊN MÔN, GIÀU KINH NGHIỆM

Giúp bạn ra quyết định về tài chính cho cá nhân và gia đình

dịch vụ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Financial Planning

Trực tiếp phân tích và đưa ra kế hoạch cụ thể giúp bạn thực hiện các quyết định về tài chính cá nhân trong ngắn hạn và dài hạn

dịch vụ HOẠCH ĐỊNH 

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Financial Planning


Trực tiếp phân tích và đưa ra kế hoạch cụ thể 

giúp bạn thực hiện các quyết định về tài chính cá nhân 

trong ngắn hạn và dài hạn