dịch vụ HOẠCH ĐỊNH 

TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Financial Planning


Trực tiếp phân tích và đưa ra kế hoạch cụ thể 

giúp bạn thực hiện các quyết định về tài chính cá nhân 

trong ngắn hạn và dài hạn.

HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

CÁC DỊCH VỤ khuyến nghị từ fidt

HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

CÁC DỊCH VỤ khuyến nghị từ fidt

Hoạch định tài chính cho

Nhà ở & Bất động sản tương lai

 • Cung cấp kế hoạch tổng quan và chi tiết về tạo dựng tài sản
 • Tối ưu khoản vay và quản trị rủi ro
 • Tham vấn thông tin Bất động sản và thẩm định giá

Phí dịch vụ chỉ từ 11.900.000 VNĐ

Hoạch định tài chính cho

Đầu tư gia tăng tài sản

 • Cung cấp kế hoạch ước tính dòng tiền và thời điểm đầu tư
 • Tối ưu và quản trị đòn bẩy tài chính
 • Lựa chọn và cung cấp giải pháp đầu tư cụ thể

Phí dịch vụ chỉ từ 12.900.000 VNĐ

Hoạch định tài chính cho

Nghỉ hưu theo mong muốn

 • Dự báo tài chính về thời điểm mong muốn nghỉ hưu
 • Kế hoạch tích lũy và quản trị dòng tiền
 • Tư vấn phương án tạo thu nhập trong nghỉ hưu

Phí dịch vụ chỉ từ 15.900.000 VNĐ

Hoạch định tài chính cho

Nhà ở & Bất động sản tương lai

 • Cung cấp kế hoạch tổng quan và chi tiết về tạo dựng tài sản

 • Tối ưu khoản vay và quản trị rủi ro

 • Tham vấn thông tin Bất động sản và thẩm định giá

Phí dịch vụ chỉ từ 11.900.000 VNĐ

Hoạch định tài chính cho

Đầu tư gia tăng tài sản

 • Cung cấp kế hoạch ước tính dòng tiền và thời điểm đầu tư

 • Tối ưu và quản trị đòn bẩy tài chính
 • Lựa chọn và cung cấp giải pháp đầu tư cụ thể

Phí dịch vụ chỉ từ 12.900.000 VNĐ

Hoạch định tài chính cho

Nghỉ hưu theo mong muốn

 • Dự báo tài chính về thời điểm mong muốn nghỉ hưu
 • Kế hoạch tích lũy và quản trị dòng tiền
 • Tư vấn phương án tạo thu nhập trong nghỉ hưu

Phí dịch vụ chỉ từ 15.900.000 VNĐ

LIÊN HỆ TƯ VẤN TẠI ĐÂY
fidt - fOCUS ON PERFORMANCE

BAN TƯ VẤN VỮNG CHUYÊN MÔN, GIÀU KINH NGHIỆM

Giúp bạn ra quyết định về tài chính cho cá nhân và gia đình
fidt - fOCUS ON PERFORMANCE

BAN TƯ VẤN VỮNG CHUYÊN MÔN,

GIÀU KINH NGHIỆM

Giúp bạn ra quyết định về tài chính cho cá nhân và gia đình
HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA FIDT

financial planning

PHƯƠNG THỨC HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA FIDT


financial planning

PHƯƠNG THỨC 

HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA FIDT


CRM form will load here