Đề mục

Điều khoản & Chính sách

Điều khoản bảo mật

Điều khoản bảo mật FIDT

“Thông Tin Bảo Mật” tức là tất cả các thông tin tài chính, dân sự và các thông tin khác dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi lời nói, hình ảnh, văn bản hoặc dữ liệu điện tử được Bên Cung Cấp Thông Tin cung cấp cho Bên Nhận Thông Tin để thực hiện Mục Đích Của Thỏa Thuận này. Khách hàng vui lòng đọc kỹ các điều khoản bảo mật sau đây:

1. Giới Hạn Sử Dụng Thông Tin Bảo Mật

Bên Nhận Thông Tin không được quyền:

a. Tiết lộ bất kỳ Thông Tin Bảo Mật nào cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên Cung Cấp Thông Tin ngoại trừ các nhân viên của Bên Nhận Thông Tin là những người cần biết Thông Tin Bảo Mật phục vụ cho Mục Đích Của Thỏa Thuận này và Bên Nhận Thông Tin chịu trách nhiệm về việc các nhân viên của mình tuân thủ việc bảo mật thông tin theo quy định của Thỏa Thuận này; và

b. Sử dụng bất kỳ Thông Tin Bảo Mật nào cho bất kỳ mục đích nào khác với Mục Đích Của Thỏa Thuận này.

Việc giới hạn sử dụng Thông Tin Bảo Mật tại Điều 1 nêu trên sẽ không áp dụng cho những trường hợp sau:

a. Vào ngày Bên Cung Cấp Thông Tin cung cấp cho Bên Nhận Thông Tin, Thông Tin Bảo Mật đã là thông tin công khai hoặc sau đó trở thành thông tin công khai, ngoại trừ do vi phạm Thỏa Thuận này;

b. Bên Nhận Thông Tin đã có được Thông Tin Bảo Mật trước khi nhận Thông Tin Bảo Mật từ một bên thứ ba bất kỳ;

c. Sau ngày hiệu lực Thỏa Thuận này, Bên Nhận Thông Tin hoặc nhân viên của mình có được Thông Tin Bảo Mật từ bất kỳ bên thứ ba nào khác mà cho tới thời điểm đó, Bên Nhận Thông Tin hoặc nhân viên của mình biết rằng, Thông Tin Bảo Mật không bị cấm truyền đạt cho Bên Nhận Thông Tin hoặc nhân viên của mình, mặc dù vậy trong trường hợp này Bên Nhận Thông Tin vẫn có trách nhiệm thông báo cho Bên Cung Cấp Thông Tin về việc nhận các thông tin này; và

d. Bên Nhận Thông Tin tiết lộ thông tin theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 a. Giới hạn việc truy cập Thông Tin Bảo Mật đối với nhân viên của mình theo đúng qui định của Thỏa Thuận;

 b. Bất cứ khi nào một trong các Bên yêu cầu hoàn trả Thông Tin Bảo Mật hoặc quyết định hủy bỏ Thỏa Thuận, Bên Nhận Thông Tin ngay lập tức phải gửi trả lại Bên Cung Cấp Thông Tin toàn bộ các tài liệu, giấy tờ, bản mềm, kể cả bản copy liên quan tới Mục Đích của Thỏa Thuận hoặc những tài liệu do Bên Nhận Thông Tin nghiên cứu, phát triển, soạn thảo hoặc tổng hợp từ những tài liệu do Bên Cung Cấp Thông Tin cung cấp, ngoại trừ trường hợp phải lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Thỏa Thuận này có hiệu lực trong vòng năm (01) năm kể từ ngày khách hàng xác nhận đồng ý thoả thuận bảo mật trên trang website FIDT. Sau thời hạn này, Bên Nhận Thông Tin vẫn áp dụng các quy định về việc bảo mật thông tin khách hàng theo các quy định bảo mật thông tin nội bộ và phù hợp với các quy định của pháp luật.